Inskolning

Vad säger skollagen och läroplanen??

”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar, de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.
Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.”

”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.” (Ur Skollagen gällande förskolan 1 kap. 5§)

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.”
”Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.”
(Ur Lpfö-18, sid. 7)

”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet.” (Ur Lpfö -98, s. 10)

”Barnen ska ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen.” (Ur Lpfö 98/16, s. 11)

Varför inskolning?
1. Pedagogen behöver aktivt uppmuntra barnet att utveckla en nära relation, och detta behöver stimuleras och stödjas av föräldern.


2. Barnet behöver ha sin förälder närvarande under inskolningen (gärna under ett par veckor), då de börjar utveckla en relation till pedagogen.

3. Barnet bör successivt vänjas vid separation genom att man börjar med korta separationer som sakta ökas, så att barnet får en upprepad erfarenhet av att pedagogen kan ge tillräcklig trygghet för att barnets anknytningssystem ska försättas i viloläge och barnet kan börja utforska.


4. Barnets dagar bör hållas korta (tre till fem timmar) under den tid som relationen till pedagogen utvecklas.


5. För att pedagogen ska ha en rimlig chans att svara lyhört och direkt på små barns behov, bör antalet små barn per pedagog vara få. (Broberg mfl, Anknytning i förskolan)

Anknytning
Anknytning = den process som resulterar i ett ”psykologiskt band” mellan barnet och dess vårdare
Vuxnas uppgift! Trygg bas – säker hamn
1. Ge barnet en bas för sitt utforskande
2. Ha förmågan att vara en hamn dit barnet kan återvända när det behöver.
Blir inre arbetsmodeller eller känslominnen för barnen.

Vad är en anknytningsrelation?
– Varaktighet över tid
– Relationen är inte utbytbar
– Barnet upplever obehag vid ofrivillig separation
– Barnet söker trygghet, tröst och beskydd hos den vuxne

Vad avgör om en anknytningsrelation utvecklas?
TID, ENGAGEMANG och KONTINUITET

Alla barn knyter an – de kan inte välja att inte knyta an!
De knyter an till den som finns där. (Lindfors, H, föreläsning 200118)

Hur ledset får barnet vara?
Även om det är vanligt med protestreaktioner just vid överlämnandet, så bör dessa gå över relativt snabbt. Vid dessa tecken kan man behöva diskutera med föräldern vad man kan göra.


1. Ledsnaden är häftig och håller i sig länge (mer än någon timme och flera dagar i rad), trots pedagogens försök att trösta och avleda.
2. Ledsnaden återkommer ofta under dagen och är svår för pedagogen att trösta och avleda.
3. Barnet visar få positiva känslor och deltar sällan aktivt och engagerat i förskolans aktiviteter och lekar.
4. Barnet visar tecken på ett urkopplat anknytningssystem genom att vara passiv, dra sig undan eller vandra omkring planlöst.

Det är inte acceptabelt att små barn under längre period (mer än en till två dagar) är ledsna eller känslomässigt avstängda under en stor del av dagen, därför att de inte känner sig trygga i förskolemiljön. Det finns gott om studier som visar på negativa konsekvenser av svåra separationsupplevelser. (Broberg mfl, Anknytning i förskolan)

En trygg omvårdnad gör att barnets hjärna utvecklar fler receptorer medan brist i omvårdnad minskar uppbyggnaden. Den uppbyggnaden av receptorer som sker under barndomen blir alltså hjärnans möjlighet att ta hand om utlöst kortisol även senare i livet.

Kortisol är det hormon som utsöndras vid fara i hjärnan och för stor mängd kan leda till förlust av neuroner. I hjärnan finns receptorer som kontrollerar kortisonet, men dessa kan bara bildas i avspänt tillstånd, dvs när barnet är tryggt. (Kihlbom, M, Om små barns behov och utveckling)

Långvarigt kortisolpåslag ger:

  • Sämre immunförsvar
  • Inlärnings- och minnessvårigheter
  • Beteendeproblem
  • Sämre tillväxt (Broberg mfl, Anknytning i förskolan)

Jämnviktsreglering
Vår uppgift som pedagoger är att Se! Förstå! Trösta! Bekräfta! barnet.
Oxytocin är det hormon som utsöndras vid bl.a. beröring och lugn och ro. Oxytocin bryter genast utsöndringen av kortisol i hjärnan.

Inskolningsplan
Brev skickas hem till föräldrarna med allmän information om t.ex. vilka som arbetar på förskolan, hur en vanlig dag kan se ut med tider och aktiviteter, hur en inskolning kan se ut och information om informationsmöte mm. Ni får också veta vilken pedagog som kommer vara anknytningspedagog för ert barn.

Gemensamt informationsmöte för alla inskolningsföräldrar där vi går igenom på vilket sätt vi inskolar och varför. Vi pratar lite om anknytning, separation och tröst. Vi pratar också om schema, inkomstregistrering, hälsodeklaration och informationen ni redan fått hemskickad. Ni får möjlighet att ställa eventuella frågor som ni funderat över kring inskolning eller förskolevistelsen.

Hälsa-på-besök inleder inskolningsperioden. Då kommer vi hem till er för ett första möte i barnets trygga miljö för att skapa en första bekräftelse från er föräldrar om att vi pedagoger är okej. Vi får också möjlighet att lära känna ert barn lite grann och vi kan prata om och referera till vårt möte när vi ses igen.

Inskolningsperiod på 3 veckor där vi anpassar tider efter ert barns enskilda behov.